Executive Director                Stanny SHIU  


Artistic Director                    Paul COLETTI

            

Artistic Advisors                   Michael MA

                                            Shao Wu WANG                                                

                                       
Executive team                     Stanny SHIU

                                            Kun LIU

                                            Rachel Eunhee PARK

                                            Brandon ZHANG

                                            Rui YANG

                                           

                                      
                                        

                                           

                                         

                                          ​

 

Administration